Verlof

Leerplicht

Kinderen moeten vanaf hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school. Ouders zijn verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit. (http://www.rbl-hollandrijnland.nl/)

Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor 8 jaar, ook als het kind hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Kinderen die naar de E.L.S. gaan, komen de dag na hun vierde verjaardag bij ons op school. Hiervoor mogen zij twee woensdagen komen wennen. Ook zij-instromers mogen een dag meedraaien voordat zij bij ons op school komen.

Regels voor extra verlof

Om ongeoorloofd schoolverzuim terug te dringen, heeft de gemeente Leiden herziene en strengere richtlijnen naar de scholen gestuurd. Ook het Ministerie van Onderwijs gaat strenger toezicht houden om ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Deze richtlijnen zullen ook door de E.L.S. worden gevolgd. Wanneer bij controle door de inspectie of rijksaccountantsdienst onrechtmatigheden m.b.t. het opnemen van extra vakantieverlof aan het licht komen, kan dit zowel voor de school als voor de ouders financiële consequenties hebben.

Leerlingen hebben alleen vrij in de door school vastgestelde schoolvakanties. Verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakanties die niet aan de hierna volgende regels voldoen, zullen daarom door de directie worden geweigerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van verlof buiten de schoolvakanties:

 1. vakantieverlof en
 2. verlof wegens gewichtige omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per cursusjaar)

Vakantieverlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca.
 • het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie.
 • en de extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

In dat geval mag de directeur- en dus niet de leerplichtambtenaar- eenmaal per schooljaar vrij geven (voor maximaal tien schooldagen).

Deze vrijstelling kan maar één keer per schooljaar worden gegeven. Kan het gezin niet in de zomer op vakantie, maar bijvoorbeeld wel in de voorjaars- of kerstvakantie, dan mag de directeur geen vrij geven.

Voor het aanvragen van een dergelijk verlof kunt u op school het daarvoor bestemde vrijstellingsformulier invullen en bij de administratie inleveren.

Gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof in geval van “gewichtige omstandigheden” voor maximaal 10 schooldagen (of minder) per cursusjaar, moet u vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur schriftelijk overleggen.

Hieronder volgt een omschrijving van het begrip “gewichtige omstandigheden” met tussen haakjes de daarbij behorende duur van het verlof:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan geschieden (duur verlof in overleg met de directeur);
 • verhuizing (maximaal 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (maximaal 2 dagen);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad (duur verlof in overleg met de directeur);
 • overlijden van bloed- en aanverwanten: in de 1e graad (maximaal 4 dagen), in de 2e graad (maximaal 2 dagen), in de derde of vierde graad (1 dag);
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (duur verlof in overleg)

Extra vakantieverlof wordt niet als een gewichtige omstandigheid aangemerkt. Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof voor meer dan 5 dagen achtereen, dan wijst de directeur de aanvraag in principe af en wordt de aanvraag verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Leiden.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien dagen

Het verzoek moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente indienen.

Ongeoorloofd schoolverzuim

De leerkrachten houden dagelijks absentielijsten bij. Bij veelvuldig verzuim worden ouders hierop aangesproken. De directies van de scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Het laatste nieuws