Leerlingenzorg

Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind?

De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg op groepsniveau.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau. Hij wordt hierin bijgestaan door de bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw). Zij houden in de gaten of elke klas draait zoals het hoort en nemen organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat elke leerkracht de middelen heeft om goed les te geven.

Binnen het team is daarnaast een intern begeleider (IB-er) aangesteld. De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is gericht op de aandacht voor de zorgleerling en de begeleiding van de leerkracht. Er is een IB-er voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een IB-er voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

In onderstaande afbeelding wordt dit in beeld gebracht.

Een kind dat lekker in zijn vel zit kan zo optimaal mogelijk functioneren. De groepsleerkracht volgt het sociaal emotioneel functioneren en het didactisch functioneren van uw kind. In de schoolgids staat beschreven welke middelen en toetsen daarvoor gebruikt worden.

Aan de hand van de uitslag van deze toetsen bepalen wij of een kind extra hulp nodig heeft in de vorm van een hulpprogramma. Deze hulp wordt in principe in de klas gegeven of door een extra leerkracht (dit kan een leerkracht uit de parallelklas zijn maar ook een Remedial Teacher). De ondersteuning kan ook buiten de klas gebeuren.

De E.L.S. heeft een aantal vaste contactmomenten tussen ouders en leerkrachten. Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk tussendoor een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

In de groepen 7 en 8 worden de contactmomenten met ouders geïntensiveerd omdat de E.L.S. u en uw kind graag wil begeleiden in het zoeken naar de juiste vervolgschool voor uw kind.

Soms weten wij op school niet precies op welke manier we de beste hulp kunnen bieden. Na overleg en met toestemming van de ouders vragen wij dan om externe hulp om precies na te gaan waar de problemen liggen en welke hulp het meest effectief is.

Kinderen met een Ontwikkelingsvoorsprong (KOV)

Op de E.L.S. neemt de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een belangrijke plaats in. We zijn gericht op een vroegtijdige signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en een doorgaande lijn binnen de school. De doorgaande lijn binnen de school wordt bewaakt en verder uitgewerkt door de taakleerkracht KOV die hiervoor is aangesteld. Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids.

Op de E.L.S. wordt tweemaal per schooljaar gewerkt met een kleuterplusgroep. In een kleine groep worden hier projectjes gedaan met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Vanaf groep 3 t/m groep 8 zijn er rekengroepjes voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Tweemaal per week hebben deze groepjes les van de taakleerkracht KOV, waarna ze met een eigen programma in de klas aan de slag kunnen.

Elk jaar doen de leerlingen met een hoge rekenscore mee aan de Kangoeroewedstrijd, een jaarlijkse reken- en wiskundewedstrijd door het hele land.

Een aantal leerlingen van de E.L.S. neemt deel aan het Leids Onderwijs Project, een project van de gemeente Leiden voor hoogbegaafde leerlingen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het L.O.P. en de E.L.S. om deze leerlingen zo goed mogelijk gebruik te laten maken van dit extra onderwijsaanbod.

Het laatste nieuws

Menu