Onderwijs op de E.L.S.

Vanuit onze visie staat kwaliteit van onderwijs voorop. Wij staan voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat elk van onze leerlingen leert en zich ontwikkelt, naar kunnen en vermogen. Dit betekent onderwijs op maat.

Er wordt gekozen om de kwaliteit te koppelen aan de intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling van elk individueel kind. Wij zoeken naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Vanuit de kwaliteitsgedachte werken wij met de PDCA-cyclus in een solide organisatie.

Passend binnen onze wettelijke opdracht, is ons onderwijs zo ingericht dat de kinderen:

 • een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit bereiken wij onder andere door ons klassenmanagement en door leerstofaanbod. Wij gaan uit van de principes van zelfstandig werken.
 • een brede ontwikkeling krijgen: het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis in sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 • onderwijs krijgen dat gericht is op het bevorderen van actief burgerschap. Dit vanuit het besef dat onze kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.

Wij werken met methoden en lesaanbod die voldoen aan de kerndoelen. We waken ervoor dat alle leerlingen tot en met groep 8 deze ook krijgen aangeboden (met uitzondering van leerlingen met een ontwikkelperspectief – opp). De leerlingen die extra zorg behoeven (opp) krijgen individuele begeleiding, afgestemd op hun behoeften. We hebben er bewust voor gekozen om meer lestijd in te roosteren dan wettelijk verplicht.

Vanuit onze visie en missie richten wij ons de komende vier jaren op de volgende onderwijskundige thema’s. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

 • Handelings- en opbrengstgericht werken en daarmee onderwijs op maat.
 • Werken in drie niveaus
 • Zelfstandig werken op één lijn
 • Differentiatie
 • KOV
 • Zorg en begeleiding op maat (passend onderwijs)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cultuureducatie
 • Integratie van ICT in het onderwijs

Bij het verder uitwerken van deze thema’s willen wij gebruik maken van het gedachtengoed van Robert Marzano (2009).  Het bevat de factoren waarvan uit onderzoek is gebleken dat die effectief bijdragen aan de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Het biedt daarmee een kapstok voor ons handelen.

Het laatste nieuws