Kwaliteit

Ons kwaliteitsbeleid is gestructureerd en goed op orde. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te bewaken, maken we gebruik van verschillende onderzoeksmiddelen, procedures en besluitvormingsmiddelen, bijvoorbeeld:

  • toetsen
  • observatie-instrumenten
  • klassenbezoeken
  • leerlingvolgsysteem
  • jaarlijkse gesprekkencyclus met de personeelsleden
  • bord- en werksessies volgens¬† Stichting Leerkracht
  • kennismakingsgesprekken (september)
  • voortgangsgesprekken (november)
  • rapportgesprekken (maart) en op verzoek van leerkracht of ouders aan het eind van schooljaar.

In ons schoolplan is een hoofdstuk kwaliteitsbeleid opgenomen, waarin een schets wordt gegeven van het beleid van de school gericht op de bepaling, bewaking en verbetering van de kwaliteit.

In het kwaliteitsjaarplan wordt jaarlijks vastgesteld welke deelterreinen of onderwerpen in het schooljaar nader worden uitgewerkt en wat in dat jaar onze speerpunten zijn.
Vierjaarlijks stellen wij aan de hand van de jaarplannen en de evaluaties daarvan ons schoolplan bij. Het schoolplan wordt vastgesteld door de MR en door het Bestuur.
Alle kinderen op onze school maken cito-toetsen voor taal, rekenen en begrijpend lezen. In groep 8 maken de kinderen de CITO-eindtoets.
Aan de hand van de resultaten maken wij trendanalyses en een zelfevaluatie. De resultaten van de E.L.S zijn op alle gebieden op of boven de landelijke norm, en onze verwachting is dat wij dat mede dank zij onze jaarlijkse zelfevaluatie zo zullen voortzetten. Wij hanteren hierin de landelijke norm van Cito en Inspectie.

Op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl kunt u onze kwaliteit bekijken. Een prima basisschool te Leiden.

Het laatste nieuws