Ouderbijdrage

In tegenstelling tot vele andere basisscholen is de Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) een vereniging.  De E.L.S. is opgericht in 1920 door Leidse burgers die ontevreden waren over de kwaliteit van het toenmalige openbare onderwijs. In 1922  werd vanuit de E.L.S. de school gesticht die dezelfde naam draagt.

De grondslag van de school is neutraal: dat wil zeggen niet gebonden aan enige godsdienstige, maatschappelijke of levensbeschouwelijke stroming. De E.L.S. staat al 100 jaar voor goed en gedegen onderwijs, met als uitgangspunt een goede basis te leggen voor latere academisch vorming. Zij heeft daarbij veel aandacht voor de ontwikkelingen van ieder individueel kind. Prioriteit is altijd gebleven: goed leren lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Leden van de E.L.S. zijn ouders, pleegouders of voogden van leerlingen. Het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering (ALV), dat in ieder geval twee maal per jaar bijeenkomt heeft onder andere de volgende taken:

  • Vaststellen visie (zie bijlage) en strategisch beleid
  • Vaststellen begroting en jaarrekening
  • Benoeming en ontslag bestuur en commissie van toezicht
  • Verantwoording bestuur en commissie van toezicht

Op deze wijze zijn de leden direct betrokken bij het vaststellen van de kaders waarbinnen bestuur en directie de vereniging en de school moeten leiden.

Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 934,00 voor het eerste kind.  Voor 2e en 3e kind gelden lagere bedragen. Bij de administratie kunt u meer informatie opvragen over de bedragen.

Vanuit deze (private) middelen betaalt de vereniging voor de school de kosten die voortkomen uit de door de Algemene Ledenvergadering gemaakte keuzes zoals:

  • Klassen met gemiddeld 25 leerlingen, met een max van 27
  • Vakdocenten voor muziek en lichamelijke opvoeding
  • Extra zorgfaciliteiten
  • Tussenschoolse opvang

Voor vragen over de vereniging kunt u zich te allen tijde richten tot de secretaris van ons bestuur via [email protected].

IBAN: NL13ABNA 0566143348

Het laatste nieuws