Vereniging

De E.L.S. is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs. Dat betekent dat de school geen binding heeft met een bepaalde godsdienstige, levens- of maatschappijbeschouwelijke richting.

De E.L.S. is een vereniging van ouders, die mede inhoud en richting kan geven aan het onderwijs van de kinderen. De vereniging komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, bepaalt mede het beleid en keurt de jaarrekening en begroting van de vereniging goed.

Zodra uw kind bij ons op school komt, kunt u bij het bestuur de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen.

Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de E.L.S en wordt gevormd door ouders. Zij vergadert eenmaal in de zes weken in aanwezigheid van de directie. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per vier weken. Bij deze vergaderingen is ook de directeur aanwezig. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS).

De vereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage in de kosten voor het onderwijs. Ruim 2/3 van de ouderbijdrage komt direct ten goede aan het onderwijs in de vorm van personele en materiƫle voorzieningen.

Het laatste nieuws